lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Mot en hållbar utveckling

I en tid då politiker världen över riktar fokus mot klimatförändringarna och diskuterar tillgången på rent vatten åt en allt växande befolkning anses bioteknik kunna spela en stor roll för en framtida hållbar utveckling av vårt samhälle. Det är vår övertygelse att den forskning som bedrivs på avdelningen för Bioteknik därmed blir allt mer värdefull och intressant för det omgivande samhället. Tidigare beslut att rikta in forskningen mot bl.a. utveckling av miljövänliga processer framstår i detta sammanhang som helt riktigt. Nedan visas en översikt över den samlade forskningen som bedrivs vid vår avdelning.

Översikt över avdelningens forskningsområden.

Forskningen vid vår avdelning baserades i början på områdena cellodling, bioseparation, enzymteknologi och bioanalys. Under åren har sedan forskningen utvecklats mot ett hållbarhetstänkande vilket har resulterat i att forskningsprojekt inom områden som MILJÖ-bioteknik, INDUSTRIELL bioteknik samt MEDICINSK och LIVMEDELS-bioteknik har uppstått som en integrerad del av avdelningens forskningsprogram. Industriell bioteknik eller "vit" bioteknik utgör en viktig del av vårt forskningsprogram eftersom vi anser att bioteknik kommer att spela en stor toll i framtiden när det gäller att ersätta fossila råmaterial och bränslen med förnybara råvaror. 

Vår breda kunskap inom bioseparation, cellodling och enzymteknologi gör oss väl rustade för forskning inom viktiga områden som energiproduktion, vattenrening, marksanering, framställning av gröna kemikalier och material, vävnadsteknik (tissue engineering), livsmedel med förbättrade egenskaper, produktion av farmaceutiska proteiner samt uveckling av processanalytisk teknik. 


 De olika forskningsområdena finns beskrivna på engelska här.